REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu pod nazwą ext.BTP.link, zasady świadczenia Usług z jego wykorzystaniem w tym ogólne warunki umów sprzedaży zawieranych za pomocą Serwisu.

Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu.

1. Definicje:

 • Konto – utworzony po rejestracji indywidualny profil Usługobiorcy w ramach Serwisu.
 • Partner – podmiot inny aniżeli Usługodawca, którego towary są prezentowane w ramach Serwisu.
 • Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu, który jest dostępny pod adresem: https://ext.btp.link/Cms/Document/View/1007
 • Serwis – serwis internetowy ext.BTP.link dostępny pod adresem: www.ext.BTP.link
 • Towary – produkty oferowane do sprzedaży na stronach Serwisu
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą
 • Umowa sprzedaży – umowa nazwa zgodnie z treścią art. 535 kodeksu cywilnego (Dz. U. 2016.380 tj.).
 • Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, posiadająca upoważnienie Usługobiorcy do działania w jego imieniu
 • Usługi – opisane w Regulaminie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu
 • Usługobiorca - osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dokonująca zakupów za pomocą Serwisu, będąca Stroną umowy sprzedaży
 • Usługodawca - FORCETOP Sp. z o.o. z siedzibą w Chotowie (adres siedziby i adres do doręczeń: Chotów 24B, 63-460 Nowe Skalmierzyce); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294132; przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6182072303; REGON: 300726319 oraz adres poczty elektronicznej: info@BTP.link
 • Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 tj.).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 t.j.).

2. Postanowienia ogólne

2. 1. Warunkami technicznymi niezbędnymi do prawidłowego korzystania z Serwisu są:

Komputer PC typu desktop lub laptop:

 • Szerokopasmowe łącze internetowe,
 • Korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Microsoft Edge, w najnowszej wersji,
 • Włączona obsługa plików cookies i języka JavaScript,
 • Włączona usługa okien wyskakujących (pop-up) Windows.

W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej:

 • Telefon komórkowy lub tablet z dostępem do Internetu,
 • Korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Androis, IOS, Windows Phone.

2.2. Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu i Usług obciążają Usługobiorcę.

2.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z niespełnienia przez Usługobiorcę wymagań technicznych określonych w Regulaminie.

2.4. Korzystanie z Usług może wiązać się z typowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet dlatego też Usługodawca zaleca przedsięwzięcie przez Użytkowników odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania takich jak korzystanie z programów antywirusowych.

2.5. Zabronione jest korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu lub poszczególnych Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub innych Usługobiorców.

2.6. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W sytuacji stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Serwisu lub problemów technicznych w korzystaniu z Serwisu, Usługobiorca może o tym fakcie poinformować Usługodawcę za pośrednictwem adresu email: info@BTP.link. Usługodawca niezwłocznie podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

2.7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Serwisu w celu jego konserwacji lub aktualizacji. O możliwym wyłączeniu dostępu do Serwisu Usługodawca poinformuje Użytkowników odpowiednim komunikatem w Serwisie.

3. Własność intelektualna

3.1. Autorskie prawa majątkowe do layout Serwisu, do logotypów, grafik i treści przygotowanych przez Usługodawcę i zamieszczonych w Serwisie lub wiadomościach do Usługobiorców, a także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy lub Partnerom.

3.2. Usługobiorca nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek utworów umieszczonych w Serwisie bez wyraźnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, która posiada prawa do danego utworu.

3.3. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub Partnerom.

3.4. Osoby, które uważają, że ich prawa zostały naruszone mogą przesłać stosowną wiadomość do Usługodawcy na adres email: info@BTP.link. W wiadomości muszą zaleźć się kompletne i prawdziwe dane podmiotu zgłaszającego oraz informacje pozwalające zidentyfikować zgłaszane naruszenie i uzasadniające jego bezprawność.

4. Usługi

4.1. Zawarcie umowy o świadczenie konkretnej Usługi nie wiąże się z koniecznością korzystania przez Użytkownika z wszystkich Usług. Użytkownik może dowolnie rozpoczynać i zaprzestać korzystanie z poszczególnych Usług, według własnego uznania, przy czym w zgodzie z warunkami umowy o świadczenie konkretnej Usługi. Serwis udostępnia następujące Usługi:

 1. możliwość przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie,
 2. prowadzenie Konta,
 3. dokonywanie zamówień na Produkty oferowane w Serwisie (zawieranie umów sprzedaży) i śledzenie stanu ich realizacji,
 4. rejestrowanie i monitorowanie zgłoszeń reklamacyjnych,
 5. przesyłanie Użytkownikom informacji (w tym informacji handlowych) na wskazany adres poczty elektronicznej,
 6. program partnerski, premiujący Usługobiorcę za zakup poszczególnych marek produktów oferowanych w Serwisie.

4.2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony, tj. od chwili wejścia na stronę internetową Serwisu do czasu zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu. Dostęp do niektórych informacji będzie wymagał posiadania Konta.

4.3. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas oznaczony, tj. czas działania Serwisu.

4.4. Każdy Usługobiorca może posiadać dowolną ilość Kont, które są niezbędne do składania zamówień.

4.5. Usługobiorca lub Usługodawca w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta za wypowiedzeniem poprzez wysłanie wiadomości email na adres: info@BTP.link z żądaniem usunięcia Konta. Konto jest usuwane niezwłocznie z bazy a Umowa przestaje wiązać po skasowaniu Konta w Serwisie.

4.6. Umowa o świadczenie usługi polegającej na dokonywanie zamówień na Produkty oferowane w Serwisie jest opisana w dalszej części Regulaminu.

4.7. Usługa rejestrowania i monitorowania zgłoszeń reklamacyjnych rozpoczyna się w momencie zgłoszenia przez Usługobiorcę reklamacji na adres e-mail: info@BTP.link.

4.8. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przesyłaniu Usługobiorcom informacji, w tym informacji handlowych zawierana jest na czas nieoznaczony i rozpoczyna się z chwilą założenia przez Usługobiorcę Konta w Serwisie. Rejestracja w Systemie oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji od Usługodawcy, w tym informacji handlowych. Usługobiorca w każdej chwili może rozwiązać umowę o świadczenie tej Usługi wysyłając wiadomość email na adres: info@BTP.link z żądaniem wypisania z bazy adresatów. Konto jest niezwłocznie usuwane z bazy. Umowa przestaje wiązać po skasowaniu Konta w Serwisie.

4.9. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania zasad korzystania z danej Usługi, które to szczegółowo są opisane w ramach Serwisu.

5. Rejestracja

5.1. W celu prowadzenia Konta, jak również usług polegających na składaniu zamówień w Serwisie, Usługobiorca musi się zarejestrować w Serwisie. Rejestracja jest bezpłatna.

5.2. Rejestracja Usługobiorcy polega na wypełnieniu elektronicznego formularza znajdującego się na stronie. Usługobiorca wyznacza uprawnionych Użytkowników, którzy w jego imieniu będą korzystali z Serwisu, podając ich dane osobowe niezbędne do rejestracji.

5.3. Rejestracja wymaga zaakceptowania Regulaminu a dodatkowo Usługobiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych m.in. w celu przesyłania informacji handlowych.

5.4. W przypadku rejestracji Konta z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego Usługobiorca zobowiązany jest do podania adresu email oraz hasła, które ma zabezpieczyć dostęp do Konta. W formularzu mogą wystąpić również inne pola, których wypełnienie ma charakter obligatoryjny i w takim wypadku stosowna informacja pojawi się w trakcie procesu rejestracji.

5.5. Użytkownik w każdej chwili po zalogowaniu do Konta może zmienić hasło wykorzystywane do logowania do Konta.

5.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub nawet usunięcia Konta Usługobiorcy, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu, innych Usługobiorców lub którego działania prowadzą do naruszeń Regulaminu, po wcześniejszym wezwaniu do usunięcia naruszeń. Zastrzeżenia co do zablokowania lub usunięcia Konta Usługobiorca może kierować drogą elektroniczną na adres email: info@BTP.link.

5.7. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika w sytuacji opisanej w pkt. powyżej opłaty uiszczone przez Użytkownika za Usługi przed usunięciem lub zablokowaniem Konta nie będą zwracane. Zastrzeżenia co do zatrzymania opłat Użytkownik może kierować drogą elektroniczną na adres email: info@BTP.link.

5.8. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Usługobiorcę w procesie rejestracji Konta danymi, w tym adresami e-mail, należącymi do innych osób.

5.9. Usługobiorca dokonuje czynności rejestracyjnych jednorazowo.

6. Umowa sprzedaży

6.1. Z oferty Serwisu może skorzystać Usługobiorca, który dokonał prawidłowej rejestracji w Serwisie oraz wprowadził do systemu dane Użytkowników uprawnionych do realizowania przedmiotu umowy. Usługodawca zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji danych Usługobiorcy np. poprzez kontakt telefoniczny.

6.2. Użytkownik kompletuje swoje zamówienie poprzez dodawanie kolejnych Towarów do koszyka poprzez kliknięcie opcji: „kup” i wyboru liczby sztuk. Następnie Użytkownik określa warunki dostawy, rodzaj transportu i adres, akceptuje całe zamówienie poprzez kliknięcie opcji „Zamów”.

6.3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili zarejestrowania zamówienia u Usługodawcy pod konkretnym numerem. Od tego momentu Usługobiorca nie może cofnąć swojego zamówienia bez zgody Usługodawcy. Użytkownik otrzyma potwierdzenie dokonanego zamówienia na wskazany w Systemie adres e-mail. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Usługodawcy.

6.4. Zamówienie będzie realizowane dopiero po otrzymaniu płatności za zamówiony towar, chyba że Usługobiorca posiada u Usługodawcy kredyt kupiecki z odroczonym terminem płatności lub wybierze dostawę z płatnością przy odbiorze.

6.5. Zamówienia można składać całą dobę, każdego dnia tygodnia, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach: 9-17.

Usługodawca nie realizuje zamówień w niedziele i święta państwowe, kiedy firma Usługodawcy nie pracuje.

6.6. Usługodawca ma prawo odmówić realizacji Zamówienia w przypadku:

 1. towary są niedostępne w sprzedaży u Partnerów (np. wycofane z produkcji, brak nowych nakładów),
 2. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu (np. z podaniem nieprawdziwych danych),
 3. bez załączonych dokumentów transportowych, pomimo wskazania podczas składania zamówienia, transportu na własnym liście przewozowym/we własnym zakresie,
 4. po bezskutecznej próbie potwierdzenia zamówienia,
 5. złożonych z naruszeniem Regulaminu,
 6. posiadania przez Usługobiorcę u Usługodawcy zaległości płatniczych,
 7. w innych przypadkach, bez podania przyczyny.

6.7. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Usługobiorcę przed realizacją zamówienia, a Usługobiorca ma prawo wówczas do rezygnacji z całości zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie. Informacja o Towarach niedostępnych jest dostępna w Serwisie oraz przekazywana na adres mailowy przypisany do Usługobiorcy, wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

6.8. Usługobiorca zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Usługodawcę ceny wraz z kosztami dostarczenia Towaru. Koszty wydania i odebrania Towaru obciążają Usługobiorcę.

6.9. Ceny podane w Serwisie są zarówno cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz cenami brutto, w zależności od pozycji w której są umieszczone i oznaczone jako „SRP” lub „hurt netto”

6.10. Procedura reklamacji następuje zgodnie z pkt 4.7. Regulaminu.

7. Płatność i dostawa

7.1. Płatności w ramach Serwisu mogą być dokonywane na zasadach przedpłaty, za pomocą przelewu bankowego na konto wskazane na dokumencie sprzedaży lub gotówką w momencie odbioru zamówionego towaru. Istnieje również możliwość płatności w ramach kredytu kupieckiego, przyznanego wedle uznania Usługodawcy, na podstawie faktury VAT wystawionej na Usługobiorcę. Koszty opłat i prowizji bankowych ponosi Usługobiorca.

7.2. Dostawa odbywa się zgodnie ze sposobem wskazanym przez Usługobiorcę zgodnie z przekazanymi dokumentami przewozowymi. Dostawa Towarów odbywa się również na zasadach wskazanych w systemie.

7.3.Jedną z form dostawy dostępnych za pomocą Serwisu jest dropshipping. Usługobiorca korzystający z dropshipping i posługujący się w tym celu danymi osobowymi osób trzecich, zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody do przetwarzania tych danych. Usługobiorca jest administratorem tych danych osobowych.

7.4. Nieprawidłowości w dostawie towaru, niezgodność ilości, uszkodzenie przesyłki, itp., należy zgłaszać w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze od daty odbioru dostawy przez Usługobiorcę. W przypadku widocznych uszkodzeń przesyłki, należy bezwzględnie potwierdzić ten fakt protokołem szkody sporządzonym przez firmę dostarczającą dostawę.

7.5. Błędne wpłaty dokonane przez Usługobiorcę na rachunek bankowy Usługodawcy, będą zwracane na wskazane przez Usługobiorcę konto, a każdorazowy zwrot/przelew podlegał będzie opłacie 5 zł netto. Na kwotę opłaty zostanie wystawiona faktura (VAT 23%) , a kwota zwrotu zostanie pomniejszona o jej wartość brutto.

8. Rozwiązanie umowy

8.1. Rozwiązanie Umowy następuje za porozumieniem stron – w każdej chwili, bez podania przyczyn.

8.2. Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy lub odebrania dostępu do Serwisu poprzez zablokowanie konta dostępu lub w inny sposób, w razie następujących działań Użytkownika:

 1. zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa i prób nieuprawnionego dostępu do danych znajdujących się w Serwisie,
 2. wykorzystywania Serwisu do celów niezgodnych z prawem,
 3. naruszania istotnych postanowień Regulaminu,
 4. odmowy zaakceptowania zmian w Regulaminie,
 5. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,
 6. istotnego pogorszenia się stanu płynności finansowej Usługobiorcy, niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością.

9. Reklamacje

9.1. Reklamacje dotyczące Usług Usługobiorca może składać w formie elektronicznej na adres: info@BTP.link.

9.2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres poczty elektronicznej,
 3. przedmiot reklamacji,
 4. okoliczności uzasadniające reklamację.

9.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia.

9.4. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Usługobiorcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

9.5. Usługobiorca składając reklamację co do jakości świadczonych Usług zobowiązany jest do czynienia tego z zachowaniem dobrych obyczajów i poszanowaniem dóbr osobistych Usługodawcy i innych osób.

10. Odpowiedzialność

10.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie usług spowodowane siłą wyższą,
 2. następstwa wykorzystania Konta przez osoby trzecie, w przypadku gdy uzyskały one dostęp do Konta w następstwie działań lub zaniechań Usługobiorcy,
 3. szkody spowodowane naruszeniem przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu.

10.2. Odpowiedzialność względem Usługobiorców ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych przez Usługodawcę w sposób umyślny lub na skutek rażącego niedbalstwa.

11. Dane osobowe

11.1. Korzystanie z Serwisu lub poszczególnych jego usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkowników danych osobowych. W takim przypadku brak udostępnienia danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych osobowych, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Serwisu lub poszczególnych jego Usług.

11.2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest: FORCETOP Sp. z o.o. z siedzibą w Chotowie.

11.3. Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego uprawnienia Użytkownik powinien wysłać żądanie na adres: info@BTP.link.

11.4. Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Regulamin w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 01-01-2022 r.

12.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Serwisu z zastrzeżeniem, że umowy z Usługodawcą, które rozpoczęto realizować przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

12.3. O treści zmian Regulaminu lub o zaprzestaniu prowadzenia danej Usługi Usługobiorca zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie Serwisu stosownej informacji np. zaraz po zalogowaniu do Konta.

12.4. Wszelkie spory będą rozstrzygane wedle prawa polskiego, właściwy jest sąd powszechny wedle siedziby Usługodawcy.

12.5. Wszelkie informacje zawarte w Systemie, które nie mają charakteru informacji publicznie dostępnych stanowią informacje poufne i tajemnicę przedsiębiorstwa.

12.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.